in

49 Dogs Mixed With Shih Tzus

If you’re a fan of the Shih Tzu, you’re sure to love these 49 gorgeous Shih Tzu mixes.

#1 Shiffon (Shih Tzu x Brussels Griffon)

#2 ShiChi (Shih Tzu x Chihuahua)

#3 Auss-Tzu (Shih Tzu x Miniature Australian Shepherd)

#4 Jatzu (Shih Tzu x Japanese Chin)

#5 Mal-Shi (Shih Tzu x Maltese)

#6 Shiranian (Shih Tzu x Pomeranian)

#7 Affen Tzu (Shih Tzu x Affenpinscher)

#8 BoShih (Shih Tzu x Boston Terrier)

#9 Weshi (Shih Tzu x Westie)